نویسنده = شیرزادی جاوید، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکائولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 76-92

پرویز قدوسی؛ علی اکبر شیرزادی جاوید؛ مازیار زرعی چیان؛ محمدعلی اعتباری