دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-88 
1. بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب با هسته های متفاوت

صفحه 1-22

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی


4. ارزیابی عملکرد چرخه ای قاب های بتن مسلح مقاوم‌سازی شده با الگوهای مختلف FRP

صفحه 58-74

اسماعیل رام؛ وحید صابری؛ حمید صابری؛ امیرمحمد رام؛ امیرحسین رام؛ عباسعلی صادقی