دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-68 
1. مقایسه روش های یخ زدایی روسازی های آسفالتی و بتنی

صفحه 1-13

سید سجاد حسینی؛ احد باقرزاده؛ پرهام حیاتی


2. آسیب شناسی ژئوتکنیکی کوی فرشته تبریز

صفحه 14-32

علیرضا علیزاده مجدی؛ روزبه دبیری