نویسنده = آقائی فر، علیرضا
ارزیابی اصول ساختمان سازی در مجاورت خطوط آهن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 10-21

علیرضا آقائی فر؛ رضا ضیاء توحیدی؛ سهیل قره؛ عباسعلی صادقی