نویسنده = قیاسی، واحد
مروری برمطالعات انجام شده درزمینه پهنه بندی خطرزمین لغزش ( الگوریتم جنگل تصادفی)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-10

واحد قیاسی؛ مازیار شیرخانی چشمه شفیع؛ مهیار یوسفی


مروری بر رفتار سد خاکی تحت حرکات زلزله

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-31

واحد قیاسی؛ مهران اعظمی