نویسنده = اعظمی، مهران
مروری بر رفتار سد خاکی تحت حرکات زلزله

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-31

واحد قیاسی؛ مهران اعظمی