نویسنده = شیخ، بلقیس
تاثیر دوده سیلیس برمشخصه فیزیکی بتنهای خشک گوگردی مذاب

دوره 6، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 45-57

سیدرحیم بهارآور؛ بلقیس شیخ