نویسنده = عاملی، نعیم
رفتار غیرخطی اعضای بتن مسلح و خواص بررسی رفتار سازه های CFT

دوره 6، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 33-47

نعیم عاملی؛ سید یعقوب ذوالفقاری فر