نویسنده = قاطع، محمد رضا
لزوم در نظر گرفتن فاصله ایمن از شریان های زیرسطحی در مجاورت عملیات بهسازی خاک های نرم رسی با سربار

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-55

محمد مهدی پاردسوئی؛ مهدی مخبری؛ محمد هادی پاردسوئی؛ محمد رضا قاطع