نویسنده = صادقی، نورالدین
تحلیل ایمنی و ارزیابی رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 71-86

نورالدین صادقی؛ حسن میرزابزرگ