نویسنده = احمدی مهمانی، علیرضا
مدل‌سازی هدایت بهینه و تخلیه‌ی شبکه‌ی حمل‌ونقل شهری در شرایط اضطراری

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 36-52

علیرضا ناصری؛ علیرضا احمدی مهمانی