نویسنده = عسکری، فرج ا...
اثر مؤلفه قائم شتاب زلزله بر ضرایب ظرفیت باربری پی های نواری

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-13

فرج ا... عسکری؛ سید محمد مهدی دریاباری؛ احمد حسنی