نویسنده = علیرضا علیزاده مجدی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب شناسی ژئوتکنیکی کوی فرشته تبریز

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 14-32

علیرضا علیزاده مجدی؛ روزبه دبیری