نویسنده = میرگذار لنگرودی، میر علی محمد
بررسی مشخصات مکانیکی بتن های خودتراکم حاوی الیاف شیشه و زئولیت

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-45

سعید حضرتی؛ میر علی محمد میرگذار لنگرودی