نویسنده = حسنی، ابوالفضل
پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 46-56

ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل محمدی جانکی؛ محمد جواد بیدشکی