نویسنده = سدیدی، نرگس
بررسی رفتار دیوار برشی مرکب دارای ستونهای مدفون

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-69

نرگس سدیدی؛ مرتضی نقی پور