نویسنده = زرعی چیان، مازیار
بررسی اثر فشار منافذ مویینه بر جمع شدگی خمیری مخلوط های بتنی حاوی میکروسیلیس و متاکائولین و ارتباط آن با مقاومت کششی سنین اولیه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 76-92

پرویز قدوسی؛ علی اکبر شیرزادی جاوید؛ مازیار زرعی چیان؛ محمدعلی اعتباری