نویسنده = هاشمی، ُسیده وحیده
مقایسه ی عملکرد لرزه ای سیستم های سازه ای قاب خمشی، مهاربندی همگرا و کمانش تاب با استفاده از شاخص خسارت

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-19

عباسعلی صادقی؛ مجید پورامینیان؛ ُسیده وحیده هاشمی؛ سمیه پوربخشیان


بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب با هسته های متفاوت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-22

وحید صابری؛ حمید صابری؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی


بررسی عملکرد سازه‌ی نامنظم قاب خمشی فولادی تحت فروریزش پیش‌رونده به روش-های استاتیکی و دینامیکی غیرخطی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 23-47

کوروش مهدی زاده؛ مصطفی افرائی؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی


تحلیل رفتار پس از کمانش قاب به روش الاستیکا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-20

محمدرضا رخی شهری؛ رضا ضیا توحیدی؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده