نویسنده = رخی شهری، محمدرضا
تحلیل رفتار پس از کمانش قاب به روش الاستیکا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-20

محمدرضا رخی شهری؛ رضا ضیا توحیدی؛ عباسعلی صادقی؛ ُسیده وحیده هاشمی؛ کوروش مهدی زاده