نویسنده = ربیعی، امیر مهدی
بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن عادی و بتن فوق‌توانمند

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 19-29

محمد شکرچی زاده؛ سهیل جعفری نژاد؛ امیر مهدی ربیعی