نویسنده = سنگ سفیدی، میلاد
تحلیل شکست توده‌های سنگیِ ترک‌دار تحت بار فشار-برشی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 82-89

جواد اکبر دوست؛ مهسا طهماسبی؛ میلاد سنگ سفیدی