نویسنده = حسینی ثابت، مرتضی
مطالعه آزمایشگاهی و عددی مقاوم سازی پایه پل های بتن آرمه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 54-70

هادی فقیه ملکی؛ مرتضی حسینی ثابت