نویسنده = ولی، فاطمه
بررسی دقت روش تحلیل استاتیکی در قیاس با روش‌های تحلیل دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی در سازه‌های فولادی با نامنظمی جرمی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-56

حمید صابری؛ وحید صابری؛ فاطمه ولی؛ نجمه فرج پور؛ زهرا ساداتی؛ محبوبه رازگردانی؛ عباسعلی صادقی