نویسنده = بیگلری، علی
یادگیری هوشمند ابزاری مناسب در ارزیابی اثرات زمینلرزه بر رفتار سازه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 46-61

سعید سبحانی قهرمانلو؛ آلاء دهرویه؛ علی بیگلری