کلیدواژه‌ها = رفتار لرزه ای
تحلیل ایمنی و ارزیابی رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 71-86

نورالدین صادقی؛ حسن میرزابزرگ


مروری بر رفتار سد خاکی تحت حرکات زلزله

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-31

واحد قیاسی؛ مهران اعظمی