کلیدواژه‌ها = تغییرات کاربری حوضه آبریز
تعیین تغییرات حوضه آبریز با استفاده از روش ترکیبی مدل مفهومی ـ هوش مصنوعی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 53-69

غلامرضا عندلیب؛ وحید نورانی؛ الناز شرقی