کلیدواژه‌ها = ظرفیت باربری
آسیب شناسی ژئوتکنیکی کوی فرشته تبریز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 14-32

علیرضا علیزاده مجدی؛ روزبه دبیری


اثر مؤلفه قائم شتاب زلزله بر ضرایب ظرفیت باربری پی های نواری

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-13

فرج ا... عسکری؛ سید محمد مهدی دریاباری؛ احمد حسنی