کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
بررسی دوام ملات‌های حاوی پوزولان‌ طبیعی تحت تأثیر کربناسیون

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 63-75

علی اکبر رمضانیان پور؛ مازیار کاظمیان؛ سعید صدیقی؛ فرناز بهمن زاده؛ رادش امیری؛ امیر محمد رمضانیان پور


پرکردن منافذ روسازی بتن متخلخل با مصالح خاکی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 46-56

ابوالفضل حسنی؛ ابوالفضل محمدی جانکی؛ محمد جواد بیدشکی


تاثیر ذرات ژئوفوم در خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای ماسه ای

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 83-93

فهید توفیق آذری؛ روزبه دبیری