اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر روزبه دبیری

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

rouzbeh_dabiriiaut.ac.ir
0000-0002-1807-1945

h-index: O-5529-2016  

اعضای هیات تحریریه

دکتر علاء الدین بهروش

دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

behraveshtabrizu.ac.ir

دکتر یوسف حسن زاده

دکتری تخصصی مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی استاد، گروه مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

yhassanzadehtabrizu.ac.ir

دکتر وحید نورانی

دکتری تخصصی مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی استاد، گروه مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

nouranitabrizu.ac.ir
0000-0002-6931-7060

h-index: F-4051-2017  

دکتر مسعود حاجی علیلو

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

mhbonabgmail.com
0000-0003-2865-2492

h-index: M-9308-2015  

دکتر علی داننده مهر

دانشیار، دکتری مهندسی مدیریت منابع آب گروه مهندسی عمران، دانشگاه بیلیم، آنتالیا، ترکیه

ali.danandehantalya.edu.tr
0000-0003-2769-106X

h-index: S-9321-2017  

دکتر سیامک طلعت اهری

دکتری تخصصی مهندسی عمران- سازه استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

siamak.talataharitabrizu.ac.ir

h-index: ABD-3238-2020  

دکتر فرج ا... عسکری

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

askariiiees.ac.ir

h-index: ABQ-6101-2022  

دکتر شهاب الدین یثربی

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس

yasrobismodares.ac.ir

دکتر هوشنگ کاتبی

دکتری تخصصی مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

katebitabrizu.ac.ir
0000-0001-7347-6999

h-index: AAA-3326-2019  

دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی

دکتری تخصصی زمین شناسی مهندسی دانشیار، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

e-asgharitabrizu.ac.ir
0000-0003-0408-6107

h-index: O-1658-2018  

دکتر صمد دیلمقانی

دکتری تخصصی مهندسی عمران استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز

sdilmaghanitabrizu.ac.ir

دکتر حسین سلطانی

دانشیار، دکتری تخصصی مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

hsoltaniazaruniv.ac.ir

دکتر جبارعلی ذاکری سردوردی

دکتری تخصصی مهندسی عمران- راه و ترابری دانشیار، گروه تخصصی مهندسی خط و سازه های ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران

zakeriiust.ac.ir
0000-0002-4946-7192

h-index: S-8864-2018  

دکتر وحید صابری

دکتری تخصصی مهندسی عمران-زلزله استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی، سمنان، ایران

saberi.vahidgmail.com

دکتر حمید صابری

دکتری تخصصی مهندسی عمران-سازه استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی، سمنان، ایران

saberi.hamidgmail.com
0000-0002-6013-5287

h-index: AAN-5048-2021  

دکتر سینا کورهلی

مهندسی سازه استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

ss.kourehliazaruniv.ac.ir
0000-0001-7599-8053

h-index: AAW-5014-2020  

عباسعلی صادقی

دکتری تخصصی مهندسی عمران-سازه گروه مهندسی عمران، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

abbasali.sadeghiiaubir.ac.ir
0000-0002-3016-9080

h-index: AAM-3350-2020  

دکتر شرف اوروج

مهندسی عمران-راه و ترابری استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی کارادنیز، ترکیه

orucktu.edu.tr
0000-0001-5788-890X

دکتر حسین گوکچه کوش

استاد، دکتری مهندسی آب و محیط زیست گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه خاور نزدیک، نیکوزیا، قبرس شمالی

huseyin.gokcekusneu.edu.tr

h-index: AHC-8242-2022  

دکتر مهدی مخبری

دکتری تخصصی مهندسی عمران-ژئوتکنیک استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه غیر انتفاعی زند

mehdimokhberigmail.com
0000-0002-8722-2612

h-index: G-1668-2011  

دکتر بابک کریمی قلعه جوق

مهندسی عمران-ژئوتکنیک استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی ارضروم، ترکیه

babak.ghalehjougherzurum.edu.tr

دکتر سپهر ساعدی

دکتری تخصصی مهندسی عمران-راه و ترابری استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آلتین باش،استانبول، ترکیه

sepehr.saedialtibas.edu.tr

دکتر مسعود عامل سخی

مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

amelsakhiqut.ac.ir
0000-0002-5894-0404