بررسی خواص مکانیکی بتن خودمتراکم ساخته شده از ضایعات کاشی شکسته شده

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

بتن خود متراکم بتنی است که تحت اثر وزن خود جاری می شود و ضمن حفظ همگنی خود بدون نیاز به ویبراتور تمامی قالب را پر کرده و شکل ظرف را به خود می گیرد. با داشتن کارایی زیاد این بتن در اجرا خطر جداشدگی سنگدانه ها و خمیر را نداشته و در عین حال مقاومت زیاد و دوام نسبتا بالایی برخوردار است. از طرفی وجود انبوه ضایعات کاشی و دفن این ضایعات توسط  کارخانجات تولید کاشی و سرامیک اهمیت به کارگیری از این محصول ثانویه را در دیگر صنایع از جمله صنعت ساختمان مشخص می کند. همچنین استفاده از این ضایعات موجب حفظ محیط زیست نیز می گردد. در این مطالعه  آزمایشگاهی، در مرحله اول طرح اختلاط بتن خود متراکم تعیین و سپس با طرح اختلاط به دست آمده  نمونه هایی با طرح اختلاط سنگدانه بازیافتی، جایگزین سنگدانه طبیعی، با درصد حجمی 0%، 25%، 50%، و 100% ساخته شد. لازم به ذکر است که نسبت آب به سیمان و درصد فوق روان کننده ثابت می‌باشد و مقدار سنگ آهک و دوده ی سیلیس در تمام طرح ها ثابت در نظر گرفته شده است. آزمایشات جریان اسلامپ برای تعیین کارایی بتن تازه وآزمایش مقاومت فشاری و جذب آب مویینه در سنین 3، 7، 14 و 28 روزه در این مطالعه انجام شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که به طور کلی با افزایش درصد جایگزینی کاشی شکسته شده با سنگدانه طبیعی، کارایی بتن تازه و مقاومت فشاری بتن سخت شده کاهش و دوام بتن سخت شده افزایش یافته است و به طور ویژه در 100% جایگزینی سنگدانه طبیعی با کاشی شکسته شده تغییرات به صورت عمده مشاهده شده است ولی تا 75% جایگزینی تغییرات عمده ای مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها


1- رمضانپور ع، کاظمیان ع، 1392، بتن خودتراکم، فناوری و کاربرد، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
2-Herbudiman, B., Saptaji, A. M., 2013, Self-compacting concrete with recycled traditional roof tile powder, Procedia Engineering.
3-Uygunoğlu, T., Topçu, İ. B., Çelik, A. G., 2014, Use of waste marble and recycled aggregates in self-compacting concrete for environmental sustainability, Journal of cleaner production, Vol.4, pp.24-36.
4- Tennich, M., Kallel, A., Ouezdou, M. B., 2015, Incorporation of fillers from marble and tile wastes in the composition of self-compacting concretes, Construction and building materials, Vol.4, pp.52-66.
5- Kumar, B. V., Ananthan, H., and Balaji, K. V., 2017, Experimental studies on utilization of coarse and finer fractions of recycled concrete aggregates in self compacting concrete mixes, Journal of Building Engineering, Vol.5, pp.65-78.
 6- González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Pérez-Ordóñez, J. L. and Eiras-López, J., 2017, Prediction of self-compacting recycled concrete mechanical properties using vibrated recycled concrete experience, Construction and Building Materials, Vol.3, pp.12-21.
7- Elçi, H., 2016, Utilisation of crushed floor and wall tile wastes as aggregate in concrete production, Journal of Cleaner Production, Vol.6, pp.80-92.
8- Carro-López, D., González-Fonteboa, B., de Brito, J., Martínez-Abella, F., González-Taboada, I. and Silva, P., 2015, Study of the rheology of self-compacting concrete with fine recycled concrete aggregates, Construction and Building Materials, Vol.7, pp.30-45
9- Miličević, I., Bjegović, D., and Siddique, R., 2015, Experimental research of concrete floor blocks with crushed bricks and tiles aggregate, Construction and Building materials, Vol.3, pp.72-85
10- Ghafoori, N., Spitek, R., and Najimi, M., 2016, Influence of limestone size and content on transport properties of self-consolidating concrete, Construction and Building Materials, Vol.3, pp.70-85
11- Kapoor, K., Singh, S. P. and Singh, B., 2016, Durability of self-compacting concrete made with Recycled Concrete Aggregates and mineral admixtures, Construction and Building Materials, Vol.1, pp.50-63.
12- Singh, N. and Singh, S. P., 2016, Carbonation and electrical resistance of self compacting concrete made with recycled concrete aggregates and metakaolin, Construction and Building Materials, Vol.3, pp.45-56
13- Anderson, D. J., Smith, S. T. and Au., F. T., 2016, Mechanical properties of concrete utilising waste ceramic as coarse aggregate, Construction and Building Materials, Vol.5, pp.60-72.
14- Güneyisi, E., Gesoglu, M. and Algın, Z., 2016, Rheological and fresh properties of self-compacting concretes containing coarse and fine recycled concrete aggregates, Construction and Building Materials, Vol.3, pp.81-93
15- Señas, L., Priano, C., and Marfil, S., 2016, Influence of recycled aggregates on properties of self-consolidating concretes, Construction and Building Materials, Vol.3, 20-35.
16-Tennich, M., Ouezdou, M. B. and Kallel, A., 2017, Behavior of self-compacting concrete made with marble and tile wastes exposed to external sulfate attack, Construction and Building Materials, Vol.1, pp.30-42.
17- Vikan, H., and Justnes, H., 2003, Influence of silica fume on rheology of cement paste, International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete. RILEM Publications SARL.
18-ASTM C494-13, 2013, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete, Book of ASTM Standards.
19-ASTM, C. 1984, Standard test method for sieve analysis of fine and coarse aggregates, Book of ASTM Standards
20- ASTM, 2012, Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of fine aggregate, Annual Book of ASTM (American Society of Testing Material) Standards, 04.02. ASTM International West Conshohocken, PA, 2012.
21- ASTM C l27, 2012, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate, Annual Book of ASTM (American Society of Testing Material) Standards, 04.02. ASTM International West Conshohocken, PA, 2012
22- شکرچی زاده م، لیبرن، ماهوتیان م، مهدی پور، 1385، تأثیر دانه بندی سنگدانه بر خواص بتن خود تراکم تازه و سخت شده، اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم، تهران، دانشگاه تهران، انستیتومصالح دانشکده فنی.
23-  BIBM, CEMBUREAU, and EFCA ERMCO., 2005, e EFNARC, The European Guidelines for Self Compacting Concrete.
24- Rilem, T. C., 1994, CPC 11.2 Absorption of water by concrete by capillarity, RILEM Recommendations for the Testing and Use of Constructions Materials, pp. 34-35.
25- ASTM C39., 2001, Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens, ASTM International.
26- BS 116, 1983, Testing Concrete-Part 116: Method for Determination of Compressive Strength of Concrete Cubes, British Standard.