درباره نشریه

فصلنامه علمی-تخصصی رویکردهای نوین در مهندسی عمران اهداف زیر را طی می نماید:

1- کمک به توسعه و اعتلای فعالیت های پژوهشی در زمینه های علمی، آموزشی و صنعتی مهندسی عمران کشور

2- فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و صنعتی ایران و کشورهای بین المللی

3- امکان ارائه تحقیقات نوین توسط اساتید، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مهندسی عمران در تمامی گرایش ها