اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز اصلی فصلنامه علمی – تخصصی رویکردهای نوین در مهندسی عمران این است که برای محققان، دانشگاه ها، موسسات آموزشی و متخصصین برنامه ای پویا و تعاملی ارائه کند تا بدینوسیله بتوانند دانش خود را به اشتراک گذاشته و آخرین تحقیقات خود را در زمینه مهندسی عمران منتشر کنند. همچنین  بستری مناسب برای بیان و انتشار پژوهش‌های علمی برای بهبود درک موضوعات اصلی و وابسته به مهندسی عمران فراهم آورد.  تمرکز این مجله بر هر دو گونه پژوهش‌های تحلیلی و تجربی است. فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران از تمامی مقاله‌ها با نتایج تحقیقاتی در خور توجه در زمینه های مهندسی عمران و کاربرد آنها استقبال می‌کند.