ارزیابی رفتار لرزه ای دیوارهای سبک فولادی سرد نورد شده با مهار‌بند K شکل و اتصالات بهبود یافته تحت بار جانبی یکنواخت یکطرفه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بخش مهندسی سازه، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به بررسی ارزیابی عملکرد لرزه‌ای دیوارهای سبک فولادی سرد نورد شده با مهاربندهای K شکل تودلی و اتصالات بهبود یافته تحت بارگذاری جانبی یکنواخت یکطرفه میپردازد. برای این منظور ابتدا مدل نرم‌افزاری Abaqus یک نمونه آزمایشگاهی موجود از قاب مهاربندی K شکل تودلی سرد نورد با اتصالات بهبود یافته، ساخته شده و با مقایسه نتایج تحلیلی با نتایج آزمایشگاهی موجود، صحت مقادیر مدل‌سازی به اثبات رسیده است. سپس چهار مدل اجزای محدود دیوار سبک فولادی سرد نورد با تغییر در اعضای تک به کار برده شده در مهاربندها و اعضای مرزی (متصل به ورق اتصال) به مقاطع دوبل، به ابعاد 4/2 در 4/2 متر از مقاطع C شکل ساخته شدند و تحت بارگذاری جانبی یکطرفه مورد تحلیل غیرخطی قرار گرفتند. بارگذاری به شیوهی کنترل تغییرمکان در تمام مدل‌ها اعمال گردید. برای تمام نمونه‌ها، منحنی بارجانبی و سختی و انرژی جذب شده بر حسب تغییرمکان جانبی نسبی و مطلق، مد خرابی و شکلپذیری استخراج و با یکدیگر مقایسه شده است. در نهایت مدل مهاربند دوبل K شکل سرد نورد با اتصالات بهبود یافته، مناسبترین عملکرد را از نظر ظرفیت برشی و انرژی جذب شده و سختی و شکلپذیری که به ترتیب با افزایش 91/1، 19/2، 85/1، 03/1 برابر نسبت به نمونه شاهد از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


1- Winter, G., 1995, Development of Cold-formed light gage steel Structures, AISI Regional Technical Paper.
2- Yu, C., Vora, H., Dainard, T., Tucker, J., and Veetvkuri, P., 2007, Steel Sheet Sheathing Options forcold- formed steel framed shear wall assemblies providing shear resistance, American Iron and steel institute, Department of Engineering Technology, University of North Texas, Denton, Texas, USA.  Report No.UNT-G76234.
3- نشریه 612، 1391، آیین‌نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سبک سرد نورد، چاپ اول، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
4-Zeynalian, M., and Ronagh, H. R., 2012, An experimental investigation on the lateral behavior of knee-braced cold-formed steel shear walls., Thin-Walled Structure, Vol.51, pp.64-75.
5- Mohebbi, S., Mirghaderi, R., Farahbod, F., and Bagheri Sabbagh, A. R., 2015. Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions.,Thin-Walled Structures, Vol.91, pp.50-62.
6- Pourabdollah, O., Farahbod, F., and Rofooei, F., 2017, The seismic performance of K-braced cold-formed steel shear panels with improved connections, Constructional Steel Research, Vol.135, pp.56-68.
7- AS/NZS 4600, 2005, Cold-formed steel structures, Australian Building Codes Board.
8- ASTM E2126-07, 2007, Standard Test Methods for Cyclic (Reversed) Load Test for Shear Resistance of Walls for Buildings, USA.