بررسی تاثیر استفاده از میراگر ویسکوز در فاصله درز انقطاع میان دو قاب بتنی با تعداد دهانه متفاوت

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی عمران - سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

فاصله بین دو ساختمان در مناطق شهری درز انقطاع نامیده می‌شود. عدم وجود این درز و یا عدم رعایت مناسب این فاصله باعث برخورد دو ساختمان به هنگام وقوع زلزله‌های شدید می‌شود. در چنین مواردی استفاده از میراگرهای ویسکوز مفید به نظر می‌رسد. در این تحقیق دو قاب 4، 8 طبقه با سیستم خمشی بتنی متوسط انتخاب شد. جهت ایجاد رفتار نامتقارن سازه سمت چپ همواره با 2 دهانه و سازه سمت راست با تعداد دهانه‌های 3 و 4 و 5 مدل شد. مدل‌ها با توجه به آیین‌نامه‌های موجود طراحی گردید. کلیه مدل‌ها یکبار با درز انقطاع و بار دیگر با میراگر ویسکوز در وسط درز انقطاع مدل شد. سپس تحلیل دینامیکی غیرخطی با هفت شتاب‌نگاشت بر روی تمامی سازه‌ها صورت گرفت و نتایج بدست آمده از این تحلیل با هم مقایسه گردید. در نهایت مشخص شد که وجود میراگر باعث کاهش پاسخ‌هایی همچون جابجایی و دریفت طبقات می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1]- مقررات ملی ساختمان، مبحث نهم،1387،طرحواجرایساختمانهایبتنی،دفترتدوینوترویجمقرراتملیساختمان، تهران، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، ایارن.
[2]-مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و شهرسازی، 1384، آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله، استاندارد 2800 ایران، ویرایش سوم، تهران، ایران.
[3] - نشریه 360، 1385، دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود، معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
[4] - Robert, D., Hanson, and TSU, T., Soong, 2010, Seismic design with supplemental energy dissipation devices, published by Earthquake Engineering Research Institute.
[5] - Computers and Structures SAP2000, 2000, Three Dimensional Static and Dynamic Finite Element Analysis and Design of Structures, Computers and Structures Inc., Berkeley, California, U.S.A.
[6]- میرزاگل‌تبار، ع.، وحدت هولاری، ب.، جلالی، ق.، 1392، ارزیابی روش بهسازی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از کاهش سختی و میراگرهای ویسکوز در ساختمانها درارتفاع، اولین همایش ملی ساختمان آینده، تهران، ایران