مروری بر اتوماسیون و رباتیک در روش های پیشرفته ساخت با نگاهی به نمونه موردی هتل کاراکسا

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

همواره با پیشرفت تکنولوژی در صنعت، روش های پیشرفته تری جهت برآورده شدن نیاز ها در ساخت و ساز به وجود می آید که یکی از این روش ها که زیر مجموعه صنعتی سازی می باشد روش ساخت به وسیله اتوماسیون و رباتیک است. این روش با به خدمت گرفتن تکنولوژی و اتوماسیون به وسیله ربات ها، شیوه ساخت را دگرگون کرده و مباحث و روش ساخت و همچنین تکنولوژی ساخت را از نو دوباره برای خود نوشته است. در طی این گزارش، ابتدای امر، نگاهی به مبانی صنعتی سازی و اتوماسیون در ساخت، که رباتیک را در بر می گیرد انداخته می شود و نقش این مباحث را در ساخت و ساز آشکار می سازد که طی آن به مزایای این امر اشاره خواهد شد سپس به بررسی کشور ژاپن و پنج ابر شرکت این کشور و سهم آن ها در این امر پرداخته شده است و در این راستا جهت بررسی عمیق تر و تفهیم بهتر، به بررسی نمونه موردی که با این روش ساخته شده، پرداخته شده است. در این گزارش از روش کاربردی  برای رسیدن به هدف به وسیله جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای از منابع آنلاین و اینترنتی استفاده گردیده همچنین از گزارش های سالیانه ابر شرکت ها برای به دست آوردن اطلاعات آنها استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها


[1]- Kamaruddin, S. S., Fadhil Mohammad, M., Mahbub, R., and Ahmad, R., 2013, Mechanisation and Automation of the IBS Construction Approach: A Malaysian experience, in Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Procedia - Social and Behavioral Sciences: London, 106-114.
[2]-Ardiny, H., Witwicki, S., and Mondada, F., 2015, Construction Automation with Autonomous Mobile Robots: A Review, in Proceedings of the 3rd RSI International Conference on Robotics and Mechatronics, Tehran, 418-424.
[3]-Cusack, M., 1994, Automation and robotics the interdependence of design and construction systems, Industrial Robot: An International Journal, 21(4), 10-14.
[4]-Saidi, S., Bock, T., and Georgoulas, C., 2016, Robotics in Construction. In: Siciliano B., Khatib O. (eds) Springer Handbook of Robotics.Springer, Cham.
[5]-Morales, G., Herbzman, Z., and Najafi, F. T., 1999, Robots and Construction Automation, in Proceedings of the 16th IAARC/IFAC/IEEE International Symposium on Automation and Robotics in Construction. Madrid, Spain, 283-288.
[6]-Melenbrink, N., Werfel, J., and Menges, A., 2020, On-site autonomous construction robots: Towards unsupervised building, Automation in Construction, 119, 103312.
[7]-Taylor, M., Wamuziri, S., and Smith, I., 2003, Automated construction in Japan, Proceedings of The Institution of Civil Engineers-civil Engineering – Proc. Inst. Civil Engineering, 156, 34-41.
[8]-Bock, T., Linner, t., and Miura, S., 2011, Robotic High-Rise Construction of Pagoda Concept, innovative earthquake-proof Design for the Tokyo Sky Tree.
[9]- Corporate, O. Obayashi Corporate Report, 2020, Available from: https://www.obayashi.co.jp /en/ir/report.html.
[10]-Section, C. P., C. C. Department, and C.P. Office, 2020, TAISEI Corporation, Available from: https://www.taisei.co.jp/english/csr/library/pdf/2020/corp2020_main.pdf.
[11]-Corporate, Takenaka, T., Corporate Report. 2020; Available from: https://www.takenaka.co.jp/ takenaka_e/library/es_report/.
[12]-Corporate, Kajima, K., Integrated Report. 2020; Available from: https://www.kajima.co.jp/english /ir/report/index.html.
[13]-Corporate, Shimizu, S., Corporate Report. 2020; Available from: https://www.shimz.co.jp/en/company/about/report/.
[14]-Construction with Robots Part of High-rise Hotel Under Construction in Shin-Osaka ―Construction Robots Transport Materials, Weld Steel Columns, and Attach Ceiling Panels―. 2018; Available from: https://www.shimz.co.jp/en/company/about/news-release/2018/2018011.html.
[15]-A Production System for a New Era The Shimizu Smart Site autonomous robots can transform a job site 2018; Available from: https://www.shimz.co.jp/en /topics/construction/item12/.
[16]-Robots under Autonomous Control at Robot Lab ―Construction Robots to Work at High-Rise Construction Site This Fall―. 2018  April 23, 2018]; Available from: https://www.shimz.co.jp/en/company/about/news-release/2018/2018006.html.
[17]-Completion of a New Tower Crane for the Shimz Smart Site ―Exter, the World's First Horizontal Sliding Crane―. 2017 August 24, 2017]; Available from: https://www.shimz.co.jp/en/company/about/news-release/2017/2017024.html.
[18]-SGリアルティが計画している(仮称)karaksa hotel Shin-Osaka Premierの建設状況 17.10. 2018; Available from: https://saitoshika-west.com/blog-entry-4561.html.
[19]-    SGリアルティが計画している(仮称)karaksa hotel Shin-Osaka Premierの建設状況 18.03. 2018; Available from: https://saitoshika-west.com/blog-entry-4853.html.
[20]- からくさホテルグランデ新大阪タワー(karaksa hotel grande Shin-Osaka Tower)SGリアルティが建設中のホテル名称が決定!. 2018; Available from: https://saitoshika-west.com/blog-entry-5288.html.
[21]-Karaksa hotel grande Shin-Osaka Tower. 2019; Available from: https://www.shimz.co.jp/en/works/jp_com_201908_shinosaka.html.