بررسی پارامترهای دوام بتن‌ حاوی الیاف بازالت

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی معماری، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی پارس رضوی، گناباد، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد آزمایشگاهی تأثیر آب مغناطیسی بر روی خواص مکانیکی بتن حاوی الیاف بازالت انجام گرفته است. در این تحقیق، برای تولید آب مغناطیسی از دستگاه AQUA-Correct (AC) ساخت کشور آلمان که قدرت دستگاه در حدود 1300 گوس است، استفاده شده است. نمونه‌های تهیه شده بتن (24نمونه 7 و 28 روزه برای آزمایش مقاومت فشاری و 24 نمونه 7 و 28 روزه برای آزمایش مقاومت خمشی) توسط این دستگاه با یک و دو بار عبور از میدان مغناطیسی ساخته شده است. الیاف مورد استفاده، الیاف بازالت می باشند که دارای طول 3 سانتی متر و قطر بیش از ۱۰-۹ میکرومتر است. این الیاف از مقاومت حرارتی بالا و جذب صدا برخوردار بوده و در ساخت و تقویت مواد کامپوزیتی کاربردهای موثری دارند و به میزان 0و2و5 درصد وزن سیمان درطرح اختلاط حضور دارند. در نهایت اثر آب مغناطیسی و الیاف بازالت  بر روی خواص بتن از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت خمشی ،اسلامپ و وزن مخصوص مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش مغناطیس آب، اسلامپ، وزن مخصوص و مقاومت فشاری و مقاومت خمشی  بتن افزایش می یابد، همچنین با افزایش الیاف بازالت، اسلامپ و وزن مخصوص کاهش می یابد، با افزایش درصد الیاف از 0 به 2 مقاومت فشاری افزایش و از 2 به 5 درصد با کاهش مقاومت فشاری مواجه می شود. در نتیجه درصد بهینه الیاف 2 درصد می باشد. همچنین، با افزایش درصد الیاف مقاومت خمشی افزایش چشمگیری داشته است.

کلیدواژه‌ها


[1]- Zhu, W, and Bartos, P. J. M., 2003, Permeation Properties of self-compacting concrete, Cement and Concrete Research, 33, 921-926.
[2]- Khalo, A., 1992, Mechanical properties and Application Reinforced in fibres, section 1-2, 27-28 (In Persian).
[3]-ACI committee 544 Report, 1988, Design Consideration for SFRC, ACI structural journal, (reapproved 1994), 563-530.
[4]- Shah, S. P. and Batson, G. B., 1987, Fiber-Reinforced Concrete Properties and Application, SP105, ACI, 597.
[5]-Rashid Hameed, M., 2020, Contribution of metallic fibres on the performance of reinforced concrete structures for the seismic application, these for P.H.D, University of Toulouse, 9920, 20
[6]- Nan, S. and Chea-Fany, W., 2003, Effect of magnetic field treated water on orator and concrete containing fly ash, Journal of cement & concrete composites, 25, 681-688
[7]- Saddam M. A., 2008, Effect of Magnetic Water on Engineering Properties of Concrete, Journal of cement & concrete composites, 14, 521-532
[8]- Yasser, R., T. and Waael, A., 2013, The Influence of Water Magnetization on Fresh And Hardened Concrete Properties, international journal of civil engineering and technology (IJCIET), 4, 31-43.
[9]- Faris, A. S., Mahaidi, A. and Jadooe, A. W., 2014, Implementation of magnetized water to improve the properties of concrete, International journal of civil engineering and technology (IJCIET), 5, 43-57.
[10]- Siva konda, B., Vaishali, R., Ghorpade, G., and Sudarsana Rao, H., 2014, Influence of Magnetic Water on Strength Properties of Concrete, Indian Journal of Science Technology, 7(1), 14-18.
[11]- Nayan, R., Mukund, G., and Mallikarjun, P., 2013, Basalt Fiber Reinforced Concrete, International Journal of Science and Research, 2319-2364
[12]- Khalily, M., Saberi, V., Saberi, H., Mansouri, V., Sadeghi, A., Pachideh, G., 2021, An Experimental Study on the Effect of High Temperatures on Performance of the Plastic Lightweight Concrete Containing Steel, Polypropylene and Glass Fibers, Journal of Structural and Construction Engineering (accepted)