مقایسه عملکرد سیستم های مقاوم سازه ای مختلف در قاب‌های بتنی کوتاه مرتبه و میان مرتبه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده

در این پژوهش قصد داریم با آنالیز استاتیکی غیر خطی، عملکرد سیستم‌های مقاوم باربر جانبی قابهای بتن مسلح در انواع ساختمانهای کوتاه مرتبه و میان مرتبه بررسی و مقایسه گردد. همچنین بررسی شود که انتخاب نوع سیستم‌های جانبی چه تاثیری در عملکرد ساختمان‌ها دارد. و در نهایت بهترین سیستم از لحاظ دو مولفه اقتصادی بودن و رفتار لرزه‌ای بهتر در آنها انتخاب گردد. به همین منظور تحلیل و طراحی تعداد 24 مدل با استفاده از نرم افزار ETABS صورت گرفته که به صورت منظم و دوبعدی مدلسازی شده اند. دهانه قاب ها سه یا پنج دهانه فرض شده که هرکدام پنج متر طول دارند. قاب ها در حالات سه و شش طبقه مورد بررسی قرار گرفته اند که در همگی آنها ارتفاع طبقات سه متر لحاظ شده است. در سازه های سه طبقه، سازه قاب خمشی ویژه و دیوار برشی ویژه بهترین انتخاب می باشد. در سازه های شش طبقه، سازه قاب خمشی ویژه به همراه دیوار برشی ویژه بهترین انتخاب می باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]-Azzam, K., and Rana, K., 2012, Optimization in the selection of  structures systems.for the design of reinforced concrete high-rise uildings in resisting seismicforces, McGraw, Hill.
[2]- کاظمی نیاکرانی، ح.، خوشنودیان، ف.، 1389، رفتار لرزه ای سازه های بلند و روشهای حل مشکل تأخیر برشی در این سازه ها، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.
[3]- صفاری، ح.، رهگذر، ر.،  محجوب، ر.،1396، تحلیل تقریبی سازه های بلند مقاوم شده با قاب محیطی در مقابل نیروهای جانبی، بخش مهندسی دانشگاه باهنر کرمان.
[4]-آرامش، س.، 1391، مطالعه رفتار لرزه ای انواع سیستم های مقاوم سازه ای در ساختمان های بلند مرتبه بتن آرمه، دانشگاه سمنان، اولین کنفرانس ملی صنعت بتن.
[5]- خیرالدین، ع.، جمشیدی، ح.، 1390، مقایسه سیستم های لوله ای در ساختمانهای بلند بتن آرمه، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان.
[6]- صدر نفیسی، س.، 1397، نقش سیستمهای مختلف مهار بندی در مقاوم سازی سازه های فولادی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، شرکت مهندسین مشاور چگالش .
[7]- رازانی، ر.، جعفری مود، غ.، 1398، بررسی رفتار قابهای فولادی خمشی، دوگانه و خورجینی با طرح بهینه شده در محیطهای خطی و غیرخطی تحت اثر زلزله، دانشگاه شیراز .
[8]- حسینی هاشمی، ب.، پروری، ع.، 1389، مقایسه عملکرد سازه قاب خمشی ویژه با سازه قاب خمشی معمولی فولادی طراحی شده با ویرایش سوم استاندارد 2800، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران.
[9]- احمدی روحانی، م.، 1377، بهینه یابی موقعیت دیوارهای برشی در سازه های بلند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
[10]-ابوالبشری، م. م.، 1382، مبانی بهینه سازی سازه ها، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
[11]- مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بارهای وارد بر ساختمان، ویرایش سوم  1392
[12]- مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ، طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه، ویرایش چهارم 1392
[13]- آئین نامه 2800، طراحی ساختمانها در برابر زلزله، ویرایش چهارم1384
[14]-آئین نامه بتن ایران(آبا)، معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، چاپ هفتم 1383
[15]- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1385، دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان ها ی موجود نشریه شماره 360، دفتر امور فنی و تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله.