ارزیابی تأثیر ﺟﺪاﺳﺎزهای ﻟﺮزه ای لاستیکی ﺑﺎ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻ درآسیب پذیری سازه‌های متوسط و مرتفع

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

استفاده از روش‌های کنترلی در طراحی سازه‌ها بیش ‌از ‌‌پیش مورد توجه متخصصین قرار‌گرفته‌‌است. در‌این میان، جداساز‌ها با کاهش لرزش منتقل شده از زمین به سازه باعث تقلیل خسارت به اجزای سازه ای و غیر سازه‌ای می‌گردند. در‌این پژوهش از مدل‌سازی قاب‌های خمشی فولادی 7 و ۱۱ طبقه با و بدون جداساز، استفاده شده‌است و تأثیرات جداساز در ایمنی سازه‌های متوسط و بلند با کمک تحلیل غیر‌خطی تاریخچه‌زمانی سنجیده شده‌است. مدل‌سازی‌ها تحت شتاب‌نگاشت زلزله السنترو صورت‌گرفته و نتایج نشان می دهد، جداسازها در روند کاهش پارامترهای برش‌پایه و شتاب بسیار موثر می‌باشند. در واقع با کاهش 67 درصدی برش‌پایه در سازه متوسط و کاهش 44 درصدی آن در سازه مرتفع، استفاده از این سیستم کنترل غیر‌فعال به‌همراه مهاربند باعث محدودتر نمودن احتمال تخریب ناشی از جابه‌جایی نسبی شده‌است. همچنین با توجه به بررسی روند تشکیل مفاصل پلاستیک در مدل‌ها، مشاهده گردید که سازه‌های دارای جداساز اکثراً در مرحله الاستیک باقی‌مانده و وارد مرحله پلاستیک نگردیده‌است. مفاصل پلاستیک تشکیل گردیده در سازه‌های بدون جداساز نیز از نوع نیروی محوری و البته در محدوده ایمنی جانی بوده‌است. شایان توجه است که جداسازها، در سازه‌های متوسط به نسبت سازه‌های مرتفع تأثیر به‌سزایی در روند کاهش برش طبقات، شتاب و جابه‌جایی نسبی دارند.

کلیدواژه‌ها


[1]-Skinner, I. V., and Robinson, W., H., 1999, An introduction to seismic isolation, Mcverry, G. H., translated by Tehranizadeh M-Hamed Farzaneh.
[2]- Guide the design and implementation of seismic isolation systems in buildings, 2019, Publication No. 523 Executive Vice President Strategic Technology Office system.
[3]-Seismic Rehabilitation of existing guidelines Publication No. 360, 2006, Technical Affairs, Office Technology, developed criteria and reducing the risk of earthquake.
[4]-Naim, F., and Kelly, J., 1381, the design of buildings with seismic isolation, translated by Ashtiani, International Institute of Seismology and Earthquake Engineering.
[5]-Jameel, A., B., Mohd, Z., Saiful Islam, M., 2011, Seismic isolation in buildings to be a practical reality Behavior of structure and installation technique, Journal of Engineering and Technology Research, 3, 4, 99-117.
[6]- Skinner, R. I., Robinson, W. H., and Verry, Gh., Mc., 1993, An introduction to seismic isolation, John Wiley and sons, London P.11, 12, 16.
[7]-Naeim, F. and Kelly, James., 1999, Design of seismic Isolated Structures from Theory to Practice, John Wiley & Sons, New York.