ارزیابی ضریب رفتار سازه های فولادی دارای بادبند واگرا با تغییر محدوده تیر پیوند با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، ، گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ضریب رفتار، یکی از پارامترهای مهم در محاسبه بارهای تاثیر گذار بر سازه، در تحلیلهای سازه­ای است. در این تحقیق، جنبه های مختلف ضریب رفتار شناسایی گردیده و به عنوان مساله اصلی تحقیق حاضر مطرح شده است. بادبندهای واگرا نیز به عنوان ابزاری سودمند در سازه­های فولادی مورد استفاده قرار می­گیرند. یکی از مسایل مهم در سازه­های فولادی دارای بادبندهای واگرا مساله تیر پیوند است. اصلی‌ترین هدف این پژوهش، بررسی ضریب رفتار قاب‌های فولادی با تیر پیوند و ارتفاع مختلف با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه می‌باشد که بر اساس تحلیل‌های استاتیکی غیرخطی بار افزون و درسازه‌های چهار، هشت و دوازده طبقه مورد بررسی قرار گرفتند. متغیر طول تیر پیوند نیز در کنار اثر اندرکنش خاک و سازه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر منحنی پوش آور مشاهده شد که با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه، جابجایی در منحنی پوش اور افزایش یافته ولی نیروی برش پایه کاهش می یابد. همچنین مشاهده می­گردد که مقادیر ضرایب رفتار در حضور اثر اندرکنش خاک و سازه کاسته می­شود که این امر می­تواند به سبب کاهش مقادیر برش پایه و افزایش مقادیر تغییرمکان باشد. روند کلی این نمودارها، افزایش مقادیر ضریب رفتار در اثر افزایش طول تیر پیوند بوده است. همچنین مقادیر ضرایب رفتار با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه کاهش پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


[1]- نیکنام، ا.، میمندی پاریزی، ع.، پاک نیت، ش.، 1391، بهسازی لرزهای سازههای فولادی و تحلیل بارافزون (Pushover) با استفاده از نرم افزارهای Sap2000 و Etabs، چاپ اول، نشر متفکران، تهران.
[2]- یوسف نژاد، د.، 1396، مقایسه ضریب رفتار سیستم مهاربندی واگرای قطری ویژه با مهاربند قطری کمانش تاب با استفاده ازتحلیل غیر خطی دینامیکی افزایشی،کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی.
[3]- عبدویی، پ.، 1395، مطالعه بر روی ضریب رفتار سیستم مهاربندی واگرای ویژه فولادی با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی بار افزون و تحلیل غیر خطی دینامیکی افزایشی، کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، مؤسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی.
[4]- شیبانی،ع.، 1395، مطالعه بر روی ضریب رفتار سیستم مهاربندی واگرای ویژه‌ی قطری و مقاوم در برابر کمانش با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی بار افزون و تحلیل غیر خطی دینامیکی افزایشی، کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، مؤسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی.
[5]- Chao, S. H., and Goel, S. C., 2005, Performance-based criteria desing of EBF using target drift and yield mechanism as performance ceiteria, Ann Arbir, 1001, 48109-2125.
[6]- Mofid, M., and Lotfollahi, M., 2006, On the characteristics of new ductill knee bracing sistems, Journal of Constructional Steel Research, 62, 3, 271-281.
[7]-Berman, J. W., Okazaki, T., and Hauksdottir, H. O., 2009, Reduced link sections for improving the ductility of eccentrically braced frame link-to-column connections, Journal of structural engineering, 136, 5, 543-553.
[8]-Najafi, L. H. and Tehranizadeh, M., 2017, Equation for achieving efficient length of link-beams in eccentrically braced frames and its reliability validation, Journal of Constructional Steel Research, 130, 53-64.
[9]-Kim, J., Kim, T., 2009, Assessment of Progressive Collapse-Resisting Capacity of Steel Moment Frames, Journal of Constructional Steel Research, 65, 169-179.
[10]-Khandelwal, K., El-Tawil, S., 2011, Pushdown Resistance as a Measure of Robustness in Progressive Collapse Analysis, Journal of Engineering Structures, 33, 2653-2661.
[10]-Liu, M., 2013, A New Dynamic Increase Factor for Nonlinear Static Alternate Path Analysis of Building Frames Against Progressive Collapse, Engineering Structures, 48, 666-673.
[11]-Tavakoli, H. R., Rashidi, A., 2013, Evaluation of Progressive Collapse Potential of Multi-Story Moment Resisting Steel Frame Buildings Under Lateral Loading, Scientia Iranica, 20, 1, 77-86.
[12]-Zahrai, S. M., Ezoddin, A. R., 2014, Numerical Study of Progressive Collapse in Intermediate Moment Resisting Reinforced Concrete Frame Due to Column Removal, Civil Engineering Infrastructures Journal, 2014, 47, 1, 14-25.
[13]- Osama, A. M., 2015, Calculation of Load Increase Factors for Assessmentof Progressive Collapse Potential in Framed Steel Structures, Case Studies in Structural Engineering, 3, 11-18.
[14]-آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله-استاندارد 2800 (ویرایش چهارم)، 1394، انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
[15]- مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی، ویرایش چهارم، تهران، 1392، انتشارات توسعه ایران.
[16]- نشریه شماره 360 ،1392،.دستورالعمل بهسازی لرز ه‌ای ساختمان‌های موجود، معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی.
[17]-FEMA 273., 1997, Guidelines For the Seismic Rehabilitation of Buildings, Koboevic,S., and  GSA, "Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for New Federal Office Buildings and Major Modernization Projects", Washington DC, US, 2003.