ارزیابی اصول ساختمان سازی در مجاورت خطوط آهن

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 مربی، بخش فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

4 گروه عمران، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

معمولا ارتعاشات ناشی از حرکت قطار بر روی خط، به دو دسته زمینی و هوایی تقسیم می­شوند. ارتعاشات زمینی در محیط اطراف خط، درون زمین منتشر می­شوند و در هر جسمی که به آن می­رسند، ارتعاش ایجاد می­کنند. این ارتعاشات در جسم به انواع دیگر ارتعاشات و جابجایی­ها یا حرارت تبدیل می­شوند، یا تغییراتی در محیط ایجاد می­کنند. در برخی مناطق در مجاورت خط، ساختمان­هایی وجود دارد، که ارتعاشات مذکور در آنها باعت ایجاد ارتعاشات ثانویه، معضلات سازه­ای و سر و صدای آزار دهنده می­شود. عوامل متعددی بر انتقال ارتعاشات ناشی از حرکت قطار به ساختمان­های اطراف آن تاثیر گذار است. یکی از این عوامل طول مسیر انتقال است که با سطح ارتعاشات ایجاد شده در جسم، نسبت عکس دارد. ­در راستای کاهش ارتعاشات زمینی ناشی از حرکت قطارها در ساختمان­ها، ابتدا به بررسی­ پیشینه­ی ادبیات فنی موضوع پرداخته شده است. در ادامه، راهکارهایی در مسیر انتقال ارتعاش صورت پذیرفته و سپس این راهکارها با روش طوفان مغزی بسط داده شده­اند و راهکارهای جدیدی ارائه گردیده است که در ادامه با توجه به مشابهت زلزله و ارتعاش قطار، راهکارهای خاص جهت افزایش میرایی با پیشنهاداتی در راستای ساختمان­سازی مطرح شده که در نتایج برای بحرانی­ترین حالت یعنی ساختمان ایستگاه راه آهن سریع السیر با چرخ آهنی روی ریل آهنی­ ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]- Al Suhairy, 2000, Prediction of ground vibration from railways, Swedish National Testing and Research Institute.
[2]- Karimnezhad, Y., Asadi, E., Sharifi Moghaddam Kakhki, S. M., 2019, Impact of train movement vibrations on nearby buildings, in The 8th International Conference on Civil, Architectural, Environmental and Urban Management, London.
[3]- FTA, 2006, Transit noise and vibration impact assessment, Department of Transportation, FTA (Federal Transient Administration), USA.
[5]- ISO 14837-1, 2005, Mechanical vibration—Ground-borne noise and vibration arising from rail systems– Part 1: General Guidance., International Organization for Standardization (ISO), Geneva.
[6]- BS/ISO 4866, 2010, Mechanical vibration and shock-Vibration of fixed structures-Guidelines for the measurement of vibrations and evaluation of their effects on structures, ISO.
[7]-DIN 4150-3, 1999, Structural Vibration–Part 3: Effects of vibration on structures, DIN, German Institute for Standardisation, Berlin.
[8]- ISO 2631-1, 1997, Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 1: General requirements, International Organization for Standardization.
[9]- Mehdizadeh, K., Hashemi, S., Sadeghi, A., Shobeyri, G., 2020, Investigation of the Base Isolation in Improving the Behavior of Steel Buildings subjected to Earthquakes applied with Different Angles, Analysis of Structure and Earthquake, 17(3), 1-12.
[10]- Luts Auersch, 2020, simple and fast prediction of train-induced brad forces grand and building vibration, Railway Engineering Science 28(3), 4-12.
[11]- DIN 4150-2, 1999, Structural vibrations – Part 2: Human exposure to vibration in buildings, DIN, German Institute for Standardisation.
[12]- Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 2006, US Federal Transient Administration (FTA), Washington DC, USA.
[13]- Adam, O. V. E. M., 2005, Reduction of train-induced building vibrations by using open and filled trenches, Computers & structures, vol. Vol. 83, no. No.1, pp. PP. 11-24.
[14]- ISO 2631-2, 2003, Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz), International Organization for Standardization.
[15]- Hashemi, S., Pouraminian, M., Sadeghi, A. 2021, Seismic Fragility Curve Development of Frames with BRB’s Equipped with Smart Materials subjected to Mainshock-Aftershock Ground Motion, Journal of Structural and Construction Engineering, 8(9), 76-95.
[16]- Khizab, B., Sadeghi, A., Hashemi, S., Mehdizadeh, K., Nasseri, H. 2021. Investigation the performance of Dual Systems Moment-Resisting Frame with Steel Plate Shear Wall Subjected to Blast Loading, Journal of Structural and Construction Engineering, 8(8), 102-127.
[17]-Pouraminian, M., Hashemi, S., Sadeghi, A., Pourbakhshian, S. 2021, Probabilistic Assessment the Seismic Collapse Capacity of Buckling-Restrained Braced Frames Equipped with Shape Memory Alloys, Journal of Structural and Construction Engineering, 8(Special Issue 2).
[18]-Mehdizadeh, K., Sadeghi, A., Hashemi, S. 2021, The Performance Investigation of Steel Moment Frames With Knee Braces Subjected to Vehicle Collision, Journal of Structural and Construction Engineering, 8(5), 215-236.
[19]- Mehdizadeh, K., Hashemi, S., Sadeghi, A. 2019, Investigation of Shear Lag Phenomenon in High-Rise Reinforced Concrete Structures with Tube-in-Tube System under the Effect of Wind Load, Analysis of Structure and Earthquake, 16(3), 51-63.