بررسی اثر جهت‌داری زلزله در رفتار لرزه‌ای سازه‌های بتنی کوتاه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سازه، پژوهشگر قراراگاه سازندگی خاتم الانبیاء

2 کارشناس ارشد، گرایش سازه، موسسه آموزش عالی علاء الدوله سمنانی - گرمسار

چکیده

خصوصیات زلزله ها هم به لحاظ دامنه و هم محتوای فرکانسی برای ساختگاه ها در فواصل نزدیک به چشمه لرزه زا و دور از آن متفاوت است. مطالعات انجام شده بر روی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک نشان داده است که شتابنگاشت­های حاصل از این نوع زلزله ها دارای اثراتی (شامل جابجایی ماندگار و اثر جهت­داری) نسبت به شتابنگاشت­های دور از گسل می­باشند. از اینرو باید ویژگی­های زمین­لرزه­های حوزه نزدیک نیز در تحلیل و طراحی سازه­ها در نظر گرفته شود. در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا به بررسی اثر جهت­داری زلزله های حوزه نزدیک بر پاسخ لرزه­ای سازه­های بتنی کوتاه با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی پرداخته شود. به همین منظور ابتدا رکوردهای حاصل از ایستگاه­های مختلف زلزله چی­چی به عنوان مبنای انتخاب شتابنگاشت­ها تعیین و سپس با استفاده از روش های تحلیلی، طیف پاسخ این شتابنگاشت ها با در نظر گرفتن اثر جهت­داری و بدون آن در دو جهت شمال- جنوب و شرق-غرب تعیین شد . مهم ترین خصوصیات متمایزکننده جنبش های حوزه نزدیک تولید پالس هایی به علت اثر جهت پذیری و اثر تغییر مکان ماندگار می باشد. جهت جداسازی پالس جهت داری از شتابنگاشت ها با نرم افزار متلب توسط آقای بکر استفاده شده است. سپس با توجه به تحلیل تاریخچه زمانی بر روی سازه کوتاه بتنی 10 طبقه، برای 7 رکورد ایستگاهی از زلزله چی­چی، دریفت (جابجایی نسبی) طبقات بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جهت داری رکورد زلزله، تاثیر چندانی بر پاسخ دریفت طبقات سازه  10 طبقه نداشته و حتی در برخی موارد، باعث کاهش پاسخ سازه شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]-Kalkan, E., Adalier, K., and Pamuk, A., 2004., Near source effects and engineering implications of recent earthquakes in Turkey, Fifth International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering NewYork ,NY.
[2]-Sinan, A., and Polat, G., 2013, A Near-Fault Design Spectrum and its Drift Limits, Fourth International Conference of Earthquake Engineering and Seismology, CD-ROM, p.BS-17.
[3]- Decanini, L., Mollaioli, F., and Saragoni,  R.,2014, Energy and Displacement DemandImposed by Near-Source Ground Motions, 12WCEE. New Zealand. Paper1136.
[4]-Kalkan, E., and Kunnath, S.K., 2006, Effects of fling step and forward directivity on seismic response of buildings. Earthquake Spectra, 22:367-90.
[5]-Somerville, P.G., Smith, N.F., Graves, R.W., and Abrahamson, N.A. 1997. Modification of empirical strong ground motion attenuation relations to include the amplitude and duration effects of rupture directivity, Seismological Research Letters, 68, 199-222.
[6]- Eshghi, S., and Razzaghi, M.S., 2010, Behavior of RC Framed Structures Design According to Iranian seismic Code due to Near – Fault Earthquakes, Iran Civil Center.com- Technical and Educational Website of Iranian Engineers.
[7]-Chai, J., Teng, T., Liao, W., 2014, Numerical Simulation of Near-Fault Ground Motions and InducedStructural Responces, 13th World Conf.on Earthquake Engineering, Paper No.3309.
[8]- Kijko, A., 2014, Stationary Estimation of Maximum Reginal Earthquake Magnitude Mmax, Workshop of Seismicity Modeling in Seismic Hazard Mapping, Poljce, Slovenia.
[9]-Wang, G.Q., Zhou, X.Y., Zhang, P.Z., et al.,  2002, Characteristics of amplitude and duration for near fault strong ground motion from the 1999 Chi-Chi Taiwan earthquake, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.22(1), 73-96.
[10]-Nielsen, G., and Ozdemir, H., 2013, Quantification of delay factors using the relative importance index method for contruction projects in Turkey, Master Thesis, Olabia University.
[11]- Saaty, T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, McGraw Hill, New York, 1980.