رفتار سنجی ورتبه بندی شیوه های اتصال مهاربند فلزی به سازه بتنی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی عمران- سازه، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه مهندسی عمران واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

امروزه سازه های بتن آرمه در صنعت ساختمان از جایگاه ویژه­ای برخوردارند. جهت بهسازی برخی از ساختمان­های بتنی موجود از مهاربندهای فولادی با اتصال مستقیم مهاربند به قاب بتنی استفاده می شود. موضوع مهمی که در این میان مطرح می‌شود آن است که، جزئیات اتصال مهاربند به سازه بتنی چگونه باشد. ناحیه اتصال در سازه­های بتنی همیشه در طی رخداد زلزله بیشترین آسیب را متحمل میشوند. لذا عملکرد ناحیه اتصال و نوع اتصال مهاربند فولادی به قاب بتنی بر رفتار لرزه­ای و سطوح گسیختگی قاب تأثیر­گذار خواهد بود. برای این منظور در این پژوهش سه روش اتصال مهاربندهای فولادی به قاب بتنی برسی شده است. مدلها بصورت قاب­های یک طبقه یک دهانه و دو طبقه یک دهانه با روش المان محدود در برنامه Abaqus مدل‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهد که تغییر در نوع اتصال باعث تغییر در میزان جذب انرژی، توزیع تنش و حداکثر تغییرمکان جانبی قاب می­گردد. از منظر نتایج بدست آمده و با اعمال بارهای رفت و برگشتی، ابتدا مدل کاشت بولت و سپس مدل اتصال با ژاکت فلزی به عنوان مدل های منتخب در نظر گرفته شده است و به لحاظ عملکردی که پلاستیک شدن المانها و خرابی، نماینده آن است اختلاف بین شیوه های اتصال حداکثر 10 درصد است و همگی قابل قبول تلقی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


[1]- Mokarram Aydenloo, R., 2012, Concepts of seismic rehabilitation of concrete buildings and applied examples, Elme Omran, First edition, (In Persian).
[2]- Kazem Sharbatdar, M., Kheyroddin, A., and Emami, E., 2012, Cyclic performance of retrofitted reinforced  concrete beam-column joints using steel prop, Construction & Building Materials, 36, 287–294.
[3]- Zamani, M., Sabet, E., and Nabouti, E., 2014, Reinfiting of reinforced concrete frames with the help of steel braces, First International Conference on Seismic Retrofitting, Code 833, (In Persian).
[4]- Taheri, M. R., Hajipoor, A., and Ataee, A., 2011, Investigation of direct connections of steel braces and concrete frames, National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development, Estahban, (In Persian).
[5]-Massumi, A., and Tasnimi, A. A., 2008, Strengthening of low ductile reinforced concrete frames using steel X-bracings with different details, The 14th world conference on earthquake engineering October 12-17.
[6]-Yen, J. Y. R., and Chien, H. K.,  Steel Plates Rehabilitated RC Beam–Column Joints Subjected to Vertical Cyclic Loads, Construction and Building Materials, 24, 332–339.
[7]- Maheri, M. R. and Akbari, R., 2012, Seismic Behaviour Factor, R, for Steel X-Braced and Knee Braced RC Buildings, Engineering Structures, 12, 251505-1513.
[8]- Ghobarah, A., and Abou-Elfath, H., 2015, Rehabilitation of a Reinforced Concrete Frames Using Eccentric Steel Bracing, Engineering Structures, 23, 745-755.
[9]-Sekiguchi, I., 1988, Seismic Strengthening of an Existing Steel Reinforced Concrete City Office Building in Shizuoka, Japan. Proc. 9th World Conf. on Earthquake Engineering, Japan, Vol. III.
[10]-Del Valle Calderon, E, Foutch, A., Hjelmstad, K. D., Figueroa-Gutierrez, E., and Tena-Colunga, A., 1988, Seismic Retrofit of a RC building: A Case Study, Proc. of 9th World Conf. on Earthquake Engineering, Japan, 3451-456.
[11]-Tahamouli Roudsaria, M., Entezarib, A., Hadidi, M. H., Omid, C., and Gandomian, C., 2017,  Experimental Assessment of Retrofitted RC Frames with Different Steel Brace,  Structeres, 206-217.