تاثیر دوده سیلیس برمشخصه فیزیکی بتنهای خشک گوگردی مذاب

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران. دانشگاه شمس، گنبد کاووس، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه، دانشگاه شمس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر دوده  سیلیس با نسبت های  ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ ،۵۰ ،۶۰ درصد وزن کل بتن خشک گوگردی پرداختیم. پودر گوگردی بعد از ذوب در دمای ۱۷۵ درجه سانتیگراد با میکروسیلیکای پیش گرمایش شده که به درجه پودر گوگرد مذاب رسیده باشد ترکیب گردید و سپس در قالبهای مورد نظرریخته شد. در این مقاله به تعداد 189 عدد نمونه درقالبهای مختلف از جمله مکعبی ۱۰ سانتیمتری برای آزمایش مقاومت فشاری ، مکعب ۵ سانتیمتری برای آزمایش مقاومت اسیدی وذوب و انجماد، همچنین نمونه ۴*۴*۱۶ سانتیمتری برای مقاومت خمشی تهیه شده شده است. نمونه ها طبق پیش آزمایشهای انجام شده ۱، ۲۴ و ۷۲ ساعت بعد از بتن ریزی تحت آزمایشهای مورد نظر قرار گرفته اند. تمامی نمونه ها در شرایط آزمایشگاهی نگهداری و در قالبها ریخته شده اند. برای رساندن پودر گوگرد به درجه ذوب از آون موجود در آزمایشگاه استفاده شده است.یرای آزمایش دوام  اسید سولفوریک به کار برده شده و سعی گردیده است تمامی مراحل آزمایش در شرایط یکسان آب و هوایی و رطوبتی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


[1]- Abdulaziz, A., Bubshait Bassam, M., and Tahir, M. O., 2007, Use of microsilica in concrete, construction Building Research & Information, 24, 41-49
[2]-Piyush, Sh., 2015, micro silica in concrete, the spacial concrete, International Journal of Research, 02(08), 590-607
[3]- همایون نسب، م.، مهدوی عادلی، م.، 1394، بررسی درصد جذب آب و مقاومت در برابر خوردگی اسید پوشش گوگردی.  چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
[4]- BS EN 206, 2016, Concrete - specification, performance, production and conformity.
[5]- ASTM C 109, 2000, Standard Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars. ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, United States
[6]- Ashyin, D., Smith, A., Tennyson, 2020, Polymer cements by copolymerization of waste sulfuroleic acid, and pozzolan cements, International Journal of Research, 16, 100249.