بررسی وضعیت کمی و کیفی منابع آب دشت ورامین و ارایه راهکار جهت مدیریت پایدار در منطقه

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران. واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه محیط زیست، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر تلاش گردید ضمن بررسی وضعیت کمی وکیفی منابع آب در ورامین، راهکارهای مدیریتی مناسب جهت نیل به پایداری و برون‌رفت از معضلات کنونی و پیش‌رو در منطقه ارایه گردد. لذا با گردآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و استفاده از نرم افزارWEAP، ضمن درنظرگرفتن نرخ رشد جمعیت، تاثیر تداوم سیاستهای کنونی در20سال آینده بررسی شد و راهکارهای مدیریتی مناسب ارایه گردید. ‌‌نتایج نشان داد در صورت تداوم سیاستهای کنونی منابع آب دردشت ورامین، باتوجه به رشد جمعیت جهت تامین افزایش تقاضای آب شرب، نیاز به برداشت بیشتر از منابع آب سطحی می باشیم به‌طوری‌که این اضافه برداشت درسال 2035 به حدود 10/8میلیون مترمکعب خواهد رسید. همچنین میانگین سالانه عدم پوشش تقاضای کشاورزی و صنعت درسال  2035به‌ترتیب76  و 23میلیون مترمکعب، معادل2/16و 4/27 درصد پیش‌بینی گردید به‌طوری‌که نیاز به اضافه برداشت می تواند تاثیرات نامطلوب خود را بر سد ماملو منعکس ساخته، فرونشست زمین را تشدید نموده و سایر مسایل اقتصادی اجتماعی را درپی داشته باشد. بطوریکه بصورت میانگین منجر به کاهش سالیانه  35 میلیون مترمکعب در ذخیره آبخوان و افت روزانه 1سانتیمتر در سطح آب زیززمینی منطقه درطی دوره 20 ساله می گردد. لذا بکارگیری شیوه هایی نظیر تغذیهمصنوعی با توجه به نرخ بالای تبخیر در منطقه ضمن کاهش میزان تبخیر از منابع، راه حلی برای جبران قسمتی از کمبود آب در بعضی نواحی است، لذا دراین رابطه، جمع‌آوری آبهای سطحی، تغذیه زیرزمینی و تنظیم بهرهبرداری صحیح آب، استفاده شیوه‌های نوین مدیریت آب کشاورزی مهمترین راهکارهای مدیریت منابع آب به‌شمار میروند.

کلیدواژه‌ها


[1]- Javadanian, H., Ahmadi Darani, M., 2016, Irregular abstraction of groundwater resources and a regional magazine: the case of Damaneh city, Isfahan, Journal of Science, Engineering and Water, 1(1), 49-60. (In Persian)
[2]- Rahimi, M., Norouzi, A., Turkman, M., 2015, A Review of the Importance and Methods of Soil and Water Conservation in Sustainable Agriculture, First International Congress on Clean Land, Space and Energy, Ardabil, Mohaghegh Ardabili University. (In Persian)
[3]- Mahdavi, L., Naseri, H., 2014, Integrated management of surface and groundwater using a mathematical model of the Kavar plain case study, 18th Conference of the Geological Society of Iran, Tehran, Geological Society of Iran, Tarbiat Modares University. (In Persian)
[4]- Helma, A., Errih, M. And Guidoum, A., 2013, Simulation of water resources management scenarios in western Algeria watersheds using WEAP model, Arabian Journal of Geoscience, 6, 2225-3102.6322. DOI 10. 1007. S12517-012-0539-0.
[5]- Khalil, A., Rittman, A., Phankamolsil, Y. and Talaluxmana, Y., 2018, Groundwater recharge estimation using WEAP model and empirical relations in the Mae Kalong basin, Thailand, Conference 7th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management at Centre Hotel and Convention Centre, Thailand.
[6]- Mounir, Z., Ming Ma, C. and Amadou, I., 2011, Application of Water Evaluation and Planning (WEAP): A Model toAssess Future Water Demands in the Niger River (In Niger Republic), Modern Applied Science, 5(1), 1-12.
[7]- Alfarra, A., Kemp, E., Hotzl, H., Sader, N. and Sonneveld, B., 2012, Modeling water supply and demand for effective water management allocation in the Jordan valley, Journal of Agricultural Science and Applications (JASA), 1(1), 1-7.
[8]- Census report of wells, springs, Varamin aqueduct, Tehran regional water, 2017, (In Persian)
[9]- Rastegaripour, F., Farhadi, F., 2016, Integrated water resources management of Varamin plain using WEAP model, Fourth National Conference on Application of New Technologies in Engineering Sciences, Torbat Heydariyeh, Torbat Heydariyeh University. (In Persian)
[10]-Tehran Regional Water, Center for the Study of Water Resources and Integration and Balance, 2017, (In Persian)
[11]- Tehran regional water, 2006, (in Persian)
[12]- Statistics of the Ministry of Jihad Agriculture, 2016, Information and Communication Technology Center of the Ministry of Jihad Agriculture. (In Persian)
[13]- Rajaei, F., Samadi, H., Saeedinia, M., 2008, Evaluation of groundwater resources in the plains of Chaharmahal and Bakhtiari province using the WEAP model, First International Conference on Water Crisis, Zabol, Zabol University, Research Institute Hamoon International Wetland. (In Persian)
[14]- Khakbazan Fard, F., Tajrishi, M., 2013, Application of SUTSEBAL energy balance algorithm in estimating water consumption in Varamin plain, Sharif Civil Engineering Journal, (In Persian)
[15]- Akbarpour, A., Quchanian Haghverdi, A., Etebari, B., 2012, Groundwater management using a combination of WEAP and MODFLOW models, the third national conference on comprehensive management of water resources, Sari, University of Agricultural Sciences and Natural resources. (In Persian)