تاثیر شکل پذیری های مختلف در میزان مصالح و آرماتور مصرفی در قاب های خمشی بتن آرمه

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد مهندسی عمران-سازه، گروه مهندسی عمران، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه مشخص شده که رفتار هرسیستم سازه ای در هنگام زلزله تا حد زیادی توسط ظرفیت استهلاک انرژی آن از طریق رفتار شکل پذیر تعیین می شود. و میزان قابلیت رفتار غیر خطی سازه را نشان می دهد. در این مقاله به منظور مقایسه قابهای خمشی از نظر اقتصادی و تاثیر شکل پذیری در میزان مصالح مصرفی، قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیر ی های مختلف و با تعداد طبقات مختلف 6 و 12 طبقه به عنوان نماینده انتخاب شده و با رعایت کلیه ضوابط آبا برای هر گروه، طراحی شده اند. پس از تیپ بندی مناسب و رعایت نکات اجرائی و تهیه نقشه های اجرائی، میزان مصالح مصرفی (بتن و فولاد)تعیین شده و کلیه هزینه ها با توجه به فهرست بهای موجود (1388) برآورد شده اند. این هزینه ها تنها شامل هزینه مصالح مصرفی در ساخت تیرها، ستونها و فو نداسیونها می باشند و هزینه سقف و سایر هزینه های سازه ای لحاظ نشد ه اند زیرا تغییر نوع شکل پذیری تاثیری در سایر هزینه ها نداشته و فقط در طراحی تیرها، ستونها و فو نداسیونها موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]- MacGregor, J. G., 1997, Reinforced Concrete, Mechanics and Design, 3rd Edition.
[2]-Sheikh, S. A., and Uzumeri, S. M., 1982, Analytical Model for Concrete Confinement in Tied Columnes, Journal of Structural Division, ASCE, 108, 12, 2703-2722.
[3]- Cohn, M. Z., and Ghosh, S. K., 2000, The Flextural Ductility of Reinforced Concrete Sections, S.M. Report No.100. Solid Mech. Dir., Univ of Waterloo.
[4]- Journal No. 120, 2001, Management and Planning Organization of Iran, Iran Aba Concrete Regulations.
[5]- Price list of the basic unit of buildings, 2009, Management and Planning Organization.
[6]-Maghsoudi, Ali Akbar, 1996, Ductility of reinforced concrete structures, especially in earthquake-prone areas, Shahid Bahonar University of Kerman.