بررسی عددی بهسازی خاک بستر واحد های زلال ساز بندر ماهشهر به وسیله سربار و زهکش های عمودی ( مطالعه موردی)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران-ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران

چکیده

استفاده از پیش بارگذاری، به عنوان یکی از روش های کلاسیک و محبوب در کارهای عملی شمرده می شود. پیش بارگذاری یکی از روش های اقتصادی و در عین حال کارآمد در اکثر پروژه های عمرانی، که معمولا در سواحل جنوبی ایران در حال انجام است می باشد.  عملیات پیش بارگذاری معمولا همراه با استفاده از زهکشهای قائم عمودی جهت تسریع در فرآیند تحکیم و یک سرباره خاکریزی می باشد. عملیات پیش بارگذاری موجب نشست لایه های تراکم پذیر شده و نشست سازه را پس از احداث به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و مضافا ریسک ناشی  از نشست های تفاضلی در زمان بهره برداری را نیز کاهش می دهد . در این نوشتار به مدل سازی عددی پروژه پیش باز گذاری واحد های زلال ساز بندر ماهشهر به روش اجزای محدود پرداخته شده و سپس نتایج تحلیل های انجام شده با داده های ابزار گذاری شده در پروژه مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


[1]- فخاریان، ک.، تسلطی، س.، مهدی زاده، ا. و محمدلو، ا.، 1389، مدلسازی عددی تحکیم شعاعی و کالیبراسیون آن با استفاده از دادههای ابزارگذاری پروژه پیشبارگذاری واحدهای زلالساز سربندر خوزستان، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران. https://civilica.com/doc/94445
[2]-پردازی، م.، و ایزدی، م.، 1380، پیش بارگذاری همراه با نصب زهکش های فنری در صنایع پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، نخستین کنفرانس بهسازی زمین. https://civilica.com/doc/3690
[3]- Yapriadi, M. C., Sumarli, I., and Iskandar, A. S., 2020, Evaluasi Settlement Menggunakan Surcharge Preloading Dengan Pvd Pada Proyek Di Bandung Selatan, J. J. J. M. T., 3, 3, 911-922.
[4]-مهدی زاده، ا.، فخاریان، ک.، و تسلطی، س.،1389، بررسی مقدماتی ابزارهای پروژه پیش بارگذاری واحدهای زلال ساز بندر ماهشهر، چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران. https://civilica.com/doc/94519
[5]- ش. م. م. ژ. پارس، 2008، گزارش مرحله اول پروژه پیشبارگذاری مخازن و واحد تصفیه خانه سربندر.
[6]- Tasalloti, A., Fakharian, K., and Mehdizadeh, A., 2010, Preliminary investigation of instrumentation in decanter units preloading project in Mahshahr port (South-west of Iran).
[7]-Kang, G., Kim, T. H., and Yun, S., 2021, Measured Performance and Analysis of the Residual Settlement of a PVD-Improved Marine Soft Ground,  Journal of Ocean University of China, 20, 5, 1055-1066.