بررسی ضریب شکل پذیری قاب های خمشی بتن آرمه با الحاق میراگر ویسکوالاستیک به روش تاریخچه زمانی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه، گروه مهندسی عمران، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

از ضریب شکل پذیری برای محاسبه ضریب مقاومت شکل پذیری   و سپس ضریب تعدیل پاسخ  Rاستفاده می شود. از ضریب تعدیل پاسخ R در استانداردهای بارگذاری لرزه ای , برای کاهش مقدار نیروها که ناشی از رفتار غیر خطی سازه ها در زلزله می باشد استفاده می گردد.از سوی دیگر بکارگیری سیستمهای جاذب انرژی مانند میراگرهای الحاقی بویژه میراگرهای ویسکو الاستیک به تدریج به جزئی تفکیک ناپذیر در طراحی لرزه ای تبدیل شده اند. چرا که بکارگیری و عملکرد مناسبی تحت اثر نیروی زلزله را دارا می باشند. در چند دهۀ اخیر به منظور کاهش مشکلات ناشی از روش های متداول، مطالعاتی در زمینه سیستم های مستهلک کننده انرژی در آیین نامه های معتبر دنیا از جمله آیین نامه های  FEMA , ASCE انجام گرفته است که یکی از این سیستم های مستهلک کننده، میراگر های ویسکو الاستیک  است که در زمرۀ سیستم های کنترل غیر فعال می باشند. در این تحقیق ضمن آشنائی با میراگرها ی ویسکو الاستیک، به منظور بررسی تاثیر میراگرهای ویسکو الاستیک بر پاسخ ارتعاشات لرزه ای و ضریب کاهش شکل پذیری ،مدل سازه ای 6 طبقه دردو حالت بدون میراگر و با میراگر بصورت 2 بعدی با قاب خمشی بتنی در نرم افزار SeismoStruct مدل سازی شده اندکه نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می دهند که الحاق میراگر ویسکو الاستیک منجر به کاهش در تغییر مکان طبقه بام و برش پایه سازه های مورد بررسی گردید که بیانگر کارایی مناسب این سیستم ها در کاهش پاسخ ارتعاشات لرز ه ای سازه ها می باشد.

کلیدواژه‌ها


1-Nateghi Elahi, F., 1999, Energy Dampers in Seismic Reinforcement of Buildings, Publications of International Research Institute of Seismology and Earthquake Engineering, First Edition.
2- Abbasnia, R., and Kafi, M. A., 2013, Investigation of ductile element performance in coaxial braces of steel frames, 8th National Congress of Civil Engineering, Sistan ve Baluchestan, Iran.
3- Vader, A. S., 2004, The influence of signature tower passive energy dissipating devices on seismic response of long span cable-supported bridges, thesis, Washington state university.
4-Chang, K. C., Soong, T., 1993, Viscoelastic dampers as energy dissipation devices for seismic applications, Earthquake Spectra, 9, 3, 371-387.
5- PALL, A., and Pall, T., 2004, Performance - based design using pall friction - dampers – An economical design solution, 13th word conference o earthquakeengineering, August 2004, paper no 1955
6-Cherry, S., and Filliatrault, A., 1993, seismic respons control of buildings usin  friction dampers, Earthquake Spectra, 9, 3, 447-466.
7- Lai, M. L., Chang, K. C., Soong, T. T., Hao, D. S., and Yeh, Y. C., 1995, Full-scale viscoelastically damped steel frame, ASCE, Journal of  Structural Engineering, 121, 1,1443-1447.