بررسی تاثیر سیمان دوجزئی بر مشخصه های فیزیکی بتن های خود متراکم و میزان کربناته شدن آن

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی شمس گنبد، گنبدکاووس، ایران

2 کارشناسی اشد معماری، مدرس آموزشکده فنی و حرفه ای الزهراء، تبریز، ایران

چکیده

در این تحقیق ۱۹ اختلاط متفاوت وجود دارد که هر یک از آنها از ترکیب سیمان سقید و خاکستری ۳۲۵-۱، ۴۲۵-۱و ۵۲۵-۱ تشکیل شده است .نمونه ها با جایگزینی 10و 20و 30 و40 و 50 درصد سیمان سفید به جای سیمان خاکستری در قالبهای مربوطه به شرح زیر تهیه و تحت آزمایش های فشاری و کششی و جذب آب و در نهایت کربناته شدن قرار گرفته اند که نتایج در جداول مربوطه در فصل چهارم داده شده است. به صورت کلی تعداد ۲۲۸ نمونه بتنی در 7 ترکیب در 4 قالب متفاوت بتن ریزی گردید که نمونه ها بعد از 28 روزگی تحت آزمایشهای ذکر شده سنجیده شده اند . نتایج کلی نشان دهنده بالا بودن مقاومت فشاری نمونه های حاوی درصد بالای سیمان سفید می باشد که در کربناته شدن نتایجی معکوس کاملا برعکس از خود نشان داده است  ولی چذب آب نیز در بتنهای حاوی سیمان سفید کمتر از سیمان خاکستری بوده است.

کلیدواژه‌ها


1- Akinkurolere, O., Jiang, C. O., and Shobola, M., 2007, The Influence of Salt Water on Compressive Strength of Concrete, Journal of Engineering and Applied Sciences, 2, 412-415.
2- Eiamekamornkul, S., and Saksurpharp, S., 1998, Effect of Sea Water on Compressive Strength of Fly Ash Concrete.
3- Griffin., D.  F., and Henry, .R. L., 2004, The Effect of Salt in Concrete on Compressive Strength, Water Vapor Transmission, and Corrosion of Reinforcing Steel, Technical Report, U.S. Naval Civil Engineering Laboratory, 22 Jully.
4-Baradan, B., and Yazıcı,. H., 2003, Durability in Reinforced Concrete Structures and Innovations Brought by the TS EN 206-1 Standard”, Turkey Engineering News, Issue 426-2003/4, 62-69.
5-Uyan, M., and Akkaya, Y., 1995, The Effect of Sea Water as Mixed Water on Concrete Properties, Ready Mixed Concrete Magazine, Turkish Ready Mixed Concrete Association Publication, 80-84, Istanbul., July-August 1995.
6-Iranian National Standardization Organization (INSO) No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran
7- ASTM C39, 2016, Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens.
8-Testing for Bending Strength ASTM C109 (Cubes) & ASTM C39 (Cylinders)
9- ASTM C 20-00, 2005, Standard Test Methods for Apparent Porosity, Water Absorption, Apparent Speci,. (Reapproved 2005).
10-BS EN 13295, 2004, Products and systems for the protection and repair of concrete structures,Test methods, Determination of resistance to carbonation.