تکنولوژی های جدید پهپادی و ضرورت استفاده از آنها در دستیابی به داده های مکانی از طریق سنجش از دور در جغرافیای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی مقطع کارشناسی مهندسی نقشه برداری-دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پهپادها وسایل هوایی بدون سرنشینی می‌باشند که با توسعه سریع علم و تکنولوژی به عرصه مهندسی نقشه‌برداری وارد شده‌اند. عامل مهم در توسعه پهپادها این است که دارای مزایای کوچک سازی، مانورپذیری بالا و توانایی انجام کارهای دشوار در مقایسه با هواپیماهای سرنشین‌دار می‌باشند. .با ارتقاء دانش مرتبط با حسگرها و تجهیز پهپادها به حسگرهای مدرن، به تدریج، فرآیند سنجش از دور توسط این پرنده‌های کارآمد، عملیاتی شده است. پهپادها جهت ارسال از دور اطلاعات مکانی به سه زیرساخت هوایی، زمینی و سیستم جمع‌آوری اطلاعات پیشرفته، مجهز شده‌اند. قابلیت‌ پرواز در ارتفاع پایین این امکان را به پهپادها می‌دهد که در ارسال تصاویر با وضوح بالا موفق عمل نموده و داده‌های دریافتی از آنها بسیار دقیق باشند. همچنین استفاده از پهپادها زمینه لازم برای بکارگیری چندین حسگر را بصورت همزمان فراهم می-نماید که این امر در افزایش سرعت اندازه‌گیری دقیق یک منطقه جغرافیایی موثر می‌باشد. از آنجاییکه کشور ایران دارای گستره وسیعی بوده و از لحاظ مشخصات جغرافیایی بسیار متنوع (جنگل، مراتع، کویر، دریا و...) می‌باشد، لذا لاجرم بایستی از تکنولوژی‌های جدید پهپادی جهت نقشه‌برداری و دستیابی به داده-های مکانی استفاده کرد. در این مقاله سعی شده است که فن‌آوری‌های جدید پهپادهای هوشمند جهت دریافت دقیق اطلاعات مکانی و سنجش از دور بررسی شده و نحوه بهره‌برداری بهینه از این اطلاعات مکانی برای مخاطب تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-Nex, F., Armenakis, C., Cramer, M., Cucci, D. A., Gerke, M., Honkavaara, E., Kukkof, A., Persello, C., and Skaloud, J., 2022, UAV in the advent of the twenties: Where we stand and what is next, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 184, 215-242. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2021.12.006.
2-Yan, Q., 2020, Advantage and Application of Unmanned Aerial Vehicle Remote Sensing in Engineering Survey, Remote Sensing, 9, 1, 22-25. https://doi.org/10.18282/rs.v9i1.1098.
3- Barjesteh, B., 1400, The necessity of using GIS spatial information technology in the management of crises caused by natural disasters in Karaj, 26th National Conference and Exhibition of Surveying Engineering and Spatial Information; Geomatics, Tehran, Iran.
4- Lafuente-Arroyo, S., Martín-Martín, P., Iglesias-Iglesias, C., Maldonado-Bascón, S., Javier Acevedo-Rodríguez, F., 2022, RGB camera-based fallen person detection system embedded on a mobile platform, Expert Systems with Applications, 197, 116715. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.116715.
5- Tiwari1, A., and Dixit, A., 2015, Unmanned Aerial Vehicle and Geospatial Technology Pushing the Limits of Development, American Journal of Engineering Research, 4, 1, 16-21.
6- Morales, A., Hernández, R. G., Horstrand, P., and Diaz, M., 2020, A Multispectral Camera Development: From the Prototype Assembly until Its Use in a UAV System, Sensors, 20, 21, 6129. https://doi.org/10.3390/s20216129.
7- Giordan, D., Adams, M. S., Aicardi, I., Alicandro, M., Allasia, P., Baldo, M., De Berardinis, P., Dominici,, M., Godone, P., Hobbs Lechner, V., Niedzielski, T., Piras, M., Rotilio, M., Salvini, R., Segor, V., Sotier, B., and Troilo, F., 2020, The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) for engineering, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 79, 3437–3481. https://doi.org/10.1007/s10064-020-01766-2.
8- Guan, S., Zhu, Z., and Wang, G., 2022, A Review on UAV-Based Remote Sensing Technologies for Construction and Civil Applications, Drones, 6, 117, 1-20. https://doi.org/10.3390/drones6050117.
9- Tkac, M., & Mesaros, P., 2019, Utilizing drone technology in the civil engineering, journal of civil engineering, 14, 1, 27-37. https://doi.org/10.1515/sspjce-2019-0003.
10- Israr, A., Alkhammash, E. H., & Hadjouni, M., 2021, Guidance, Navigation, and Control for Fixed-Wing UAV, Mathematical Problems in Engineering, 2021, Article ID 4355253, 1-18. https://doi.org/10.1155/2021/4355253.
11- Zhang, K. F., Zhang, Z., Zhang, Z. H., & Li, H., 2019, EXPERIMENTAL STUDY OF SINGLE-ROTOR UAV ON DROPLET DEPOSITION DISTRIBUTION IN SOYBEAN FIELD, APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 17, 6, 13833-13844, http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1706_1383313844.
12- Budiharto, W., Irwansyah, E., Suroso, J. S., Chowanda, A., Ngarianto, H., Gunawan, A. A. S., 2021, Mapping and 3D modelling using quadrotor drone and GIS software, Journal of Big Data, 8, 1-12. https://doi.org/10.1186/s40537-021-00436-8.
13-Adão, T., Hruška, J., Pádua, L., Bessa, J., Peres, E., Morais, R., & Sousa, J. J., 2017, Hyperspectral Imaging: A Review on UAV-Based Sensors, Data Processing and Applications for Agriculture and Forestry, Remote Sensing, 9, 1110. http://dx.doi.org/10.3390/rs9111110.
14- Yao, H., Qin, R., & Chen, X., 2019, Unmanned Aerial Vehicle for Remote Sensing Applications-A Review, Remote sensing, 11, 12, 1443, https://doi.org/10.3390/rs11121443.
15- Vazquez, J. S., & Vazquez, A. M., 2020, A plug-and-play Hyperspectral Imaging Sensor using low-cost equipment, HardwareX, 7, e00087, https://doi.org/10.1016/j.ohx.2019.e00087.
16- Micieli, M., Botter, G., Mendicin, G., & Senatore, A., 2020, UAV Thermal Images for Water Presence Detection in a Mediterranean Headwater Catchment, remote sensing, 14, 108, https://doi.org/10.3390/rs14010108.
17- Suo, J., Wang, T., Zhang, X., Chen, H., Zhou, W., & Shi, W., 2022, HIT-UAV: A High-altitude Infrared Thermal Dataset for Unmanned Aerial Vehicles, http://arxiv.org/abs/2204.03245v1, https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.03245.
18- Zhang, W., Wu, X., Zhang, G., Ke, L., Chen, L., Chen, X., Yang, H., Qiao, X., & Zhou, Y., 2017, The Application Research of UAV-based LiDAR System for Power Line Inspection, Advances in Computer Science Research, 74, 2nd International Conference on Computer Engineering, Information Science & Application Technology (ICCIA 2017).
19- Pecho, P., Škvarekova, I., Aţaltovič, V., and Bugaj, M., 2019, UAV usage in the process of creating 3D maps by RGB spectrum, Transportation Research Procedia, 43, 328-333. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2019.12.048.
20-Fan, Y., 2022, Flight Control System Simulation for Quadcopter Unmanned, Journal of Physics: Conference Series, 2283, 012011, https://doi.org/10.1088/1742-6596/2283/1/012011.
21-Yin, N., Liu, R., Zeng, B., & Liu, N., 2019, A review: UAV-based Remote Sensing, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 490 (2019) 062014, https://doi.org/10.1088/1757-899X/490/6/062014.
22- Aljehani, M., Inoue, M., Watanbe, A., Yokemura, T., Ogyu, F., & Iida, H., 2020, UAV communication system integrated into network traversal with mobility, SN Applied Sciences, 2, 1057, https://doi.org/10.1007/s42452-020-2749-5.
23- Sun, Z., Wang, X., Wang, Z., Yang, L., Xie, Y., & Huang, Y., 2021, UAVs as remote sensing platforms in plant ecology: review of applications and challenges, JOURNAL OF PLANT ECOLOGY, 14, 1003-1023. https://doi.org/10.1093/jpe/rtab089.
24-Li, J., Fang, J., Lu, Z., & Bai, L., 2017, Airborne Position and Orientation System for Aerial Remote Sensing, International Journal of Aerospace Engineering, 2017, Article ID 8721391, 1-11, https://doi.org/10.1155/2017/8721391.
25- Yrle, F., 2018, Introduction to UAV, Remote Sensing, and GIS.
26- Hawker, L., Bates, P., Neal, J., & Rougier, J., 2018, Perspectives on Digital Elevation Model (DEM) Simulation for Flood Modeling in the Absence of a High-Accuracy Open Access Global DEM, Frontiers in Earth Science, 6, ID 233, https://doi.org/10.3389/feart.2018.00233.
27-Chen, Q., 2007, Airborne Lidar Data Processing and Information Extraction, PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING & REMOTE SENSING, 109-112.
29-Hansen, M., & Howd, P., 2008, Louisiana Barrier Island Comprehensive Monitoring Program (BICM), Volume 4: Louisiana Light Detection and Ranging Data (Lidar), Part 1: Lidar Systems and Data Processing Techniques, 4, 1-23.
29-Barjesteh, B., 1401, The application of new surveying engineering technologies in the design and construction of smart cities, 8th.International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Iran.