بررسی رویکردهای مدیریت کیفیت در روش های اتوماسیونی ساخت بناهای بلند در ژاپن

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسنده

استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

چکیده

مدیریت کیفیت بخشی از مدیریت همه‌جانبه به شمار می آید که سیاست کیفیت، اهداف و وظایف آن را مشخص می کند و آن‌ها را در حوزه‌‌های برنامه ریزی، کنترل، تضمین، و بهبود کیفیت را در درون سیستم به کار می بندد. در پروژه‌های ساختمانی یکی از فازهای اصلی پروژه فاز ساخت می باشد که با تعریف و اعمال سیستم مدیریت کیفیت و برنامه‌ریزی کنرل کیفیت ساخت می توان به اهداف مطلوب دست یافت. این مقاله به بررسی سیر تکوین سیستم‌های اتوماسیونی ساخت سازه‌های بلندمرتبه در کشور ژاپن، زمینه و ضرورت شکل‌گیری آن‌ها پرداخته و رویکردهای مدیریت کیفیت را جستجو می کند. یکی از کارآمدترین روشها، مدیریت کیفیت به کمک کامپیوتر می باشد که در روند تکاملی روش‌های مشابه ساخت، به عنوان بخشی از یک روش ساختمانی در دهه های اخیر به نتایج مطلوبی اعم از کاهش هزینه، کاهش زمان و تثبیت و ارتقاء کیفیت در ابعاد مختلف انجامیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-Bennett, J. and Grice, T., 1990, Procurement systems for building: Quantity Surveying Techniques; Blackwell Scientific Publications, Oxfor.
2-Hughes, T. and Williams, T., 1991, Quality Assurance; BSP Professional Books, Oxford.
3-Bowen, P.A et al., 2012, PERCEPTIONS OF TIME, COST AND QUALITY MANAGEMENT ON BUILDING PROJECTS; THE AUSTRALIAN JOURNAL OF CONSTRUCTION ECONOMICS AND BUILDING, 2, 2. DOI: 10.5130/ajceb.v2i2.2900
4-Automation of building construction and building products industry - state of art in Japan; Shinko Research Co., Ltd; 2007;
5-Concept of quality - historical background;
6-Duncan, William R., 1996, A Guide to The Project Management Body of Knowledge; PMI Publication,URL: http://www.unipi.gr/akad_tmhm/biom_dioik_tech/files/pmbok.pdf; Access Date: 15/9/2009.
7-Quality Control; URL: http://www.misronet.com/quality_management.htm; Access Date: 15/9/2009.
9-Flanagan, R. and Tate, B., 1997, Cost Control in Building Design; Blackwell Science; Oxford.
10-Conradie, D. and Roux, E., 2009, QUALITY MANAGEMENT IN CONSTRUCTION PROJECT DESIGN AND MANAGEMENT;
11-Quality Management Systems;
12-Quality Management Systems Guidelines (for Construction); New South Wales Government; June 2005;
13-Metri, Bhimaraya A., 2005, TQM CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR CONSTRUCTION FIRMS, Journal of Management, 10.
14-Wakisaka, Tatsuya et al., 2000, Automated construction system for high-rise reinforced concrete buildings, Journal of Automation in Construction, 229-250.
15-Kudoh, R., 1995, Implementation of an Automated Building Construction System; Proc. of 13th International CIB World Building Congress, Amsterdam, 17–28.